Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Soda krystalická 1kg

změkčovadlo

Katalogové číslo:0280002
Dostupnost:Skladem 103 ks Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Cena za:Kus
3290Kč/ks
39,81 Kč s DPH
ks

Soda krystalická 1kg

10ks/bal

Popis produktu :

Krystalická soda určená pro změkčení vody a namáčení velmi znečištěného prádla. Při použití s pracím práškem zabraňuje tvorbě vodního kamene a šetří pračku. Používá se i k proplachování pivních trubek a úpravě pH vody v bazénu.

Použití: Krystalická soda určená pro změkčení vody. Dávkování: Namáčení: 60 – 80 gramů na 10 litrů vody. Praní ve středně tvrdé vodě: 7,5 g na 10 l vody. Praní ve velmi tvrdé vodě: 25 g na 10 l vody. Rovná polévková lžíce obsahuje cca 7,5 g sody.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte gumové ochranné rukavice, uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje: uhličitan sodný dekahydrát (ES 207–838–8).

Ke stažení

pdf BL-Soda 1kg.pdf 114 KB Ke stažení