Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Sítko do pisoáru 3v1s tab.

účinek cca. 30 dní

Katalogové číslo:0190007
Dostupnost:Skladem 73 ks Aktualizováno: k 27.11.2023 21:00
Značka:Wincomp
Cena za:Kus
7390Kč/ks
89,42 Kč s DPH
ks

Sítko do pisoáru 3v1s tab.

24ks/kart

Popis produktu :

Sítko do pisoáru s tabletou pro čistotu, dezinfekci a vůni.

​Tablety do pisoáru s enzymatickou náplní eliminující zápach s prodlouženou životností.

Předností  je vysoká biologická aktivita založena na přítomnosti nepatogenních mikroorganismů. 
Tyto se po zavlhčení aktivují a produkují enzymy, které mobilizují jejich metabolismus k likvidaci nečistot, úsad a špíny, čímž zároveň brání vzniku zápachu.

Použití: Sítko vložte do pisoáru.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Obsahuje benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli Parfum P52.
Obsahuje: >30 % pomocné látky, 15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5% Parfum, Citral, Geraniol, Limonene, barvivo.

 

Ke stažení

pdf BL-Cl 322 sítko s tabletou.pdf 443 KB Ke stažení