Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Rozmrazovač Glykosol 300ml

300ml

Katalogové číslo:0220032
Dostupnost:Skladem 2 ks Aktualizováno: k 19.6.2024 19:39
Cena za:Kus
8900Kč/ks
107,69 Kč s DPH
ks

Rozmrazovač Glykosol 300ml

rozmražovač skel se škrabkou

Popis produktu :

Přípravek sloužící k rozmrazování skel, světlometů a zámků motorových vozidel. Lze použít i preventivně.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.

Obsahuje Ethanol <60, Isobutan <30, Propan <5, Butan <2, Ethan-1,2-diol <2, Butanon <2, Propan-2-ol <1.
Obsahuje : EUH066 Opakkovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Ke stažení

pdf BL-GlykosolCZ_300ml_COYOTE Glykosol aerssol rozmra 559 KB Ke stažení