Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

REAL profi nádobí ruční 5L

s vůní citrónu

Katalogové číslo:0320060
Dostupnost:Skladem 10 ks Aktualizováno: k 21.5.2024 20:49
Značka:Real profi
Cena za:Kus
23200Kč/ks
280,72 Kč s DPH
ks

REAL profi nádobí ruční 5L

na ruční mytí nádobí

Popis produktu :

Šetrný k pokožce, s příjemnou citrusovou vůní a účinnou kombinací tenzidů.
 
Použití: Lze použít i pro mytí všech druhů omyvatelných povrchů. Po umytí je nutno pečlivě opláchnout čistou vodou.
Dávkování: slabé znečištění 20 ml/10 l, střední 40 ml/10 l, silné 60 ml/10 l.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ
 

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
P332/313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Obsahuje: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli. Sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli.
Obsahuje EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.