Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Real green clean prací gel

1,5L

Katalogové číslo:1000007
Dostupnost:Skladem 12 ks Aktualizováno: k 21.2.2024 21:32
Značka:Real green
Cena za:Kus
18990Kč/ks
229,78 Kč s DPH
ks

Real green clean prací gel

8ks/kart-s vysokou účinností

Popis produktu :

Trendová formulace se složkami šetrnými k přírodě, ale přesto s vysokou účinností zajistí, že prádlo bude dokonale čisté i bez zátěže životního prostředí. Obsahuje kombinaci několika druhů enzymů pro odstranění všech typů skvrn. Příjemně provoní prádlo svěží vůní Green Wash a dodá mu i měkkost a hebkost.
 
Použití:
Perte při nejnižší možné teplotě a plně využívejte kapacitu pračky. Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí. Vhodný pro domácnosti s čističkami vod. S příjemnou svěží parfemací Green Wash.
 
Dávkování: Na 4,5kg prádla 35-50ml přípravku. Na ruční praní 50ml na 10L vody.

                           
 
Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
P302 +P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P332 + P313 PŘI podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Obsahuje: Sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli; Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli.

Ke stažení:

BL Real green prací gel
DL Real green clean prací gel