Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Qalt čistič myček a praček

100g

Katalogové číslo:0290014
Dostupnost:Skladem 31 ks Aktualizováno: k 21.5.2024 20:49
Značka:Qalt
Cena za:Kus
5820Kč/ks
70,42 Kč s DPH
ks

Qalt čistič myček a praček

12ks/kart-na rez a v.kámen,zápach

Popis produktu :

Čistič praček a myček Qalt spolehlivě a účinně odstraňuje vodní kámen, zápach i veškeré usazeniny v pračkách a myčkách z topných těles, plastových částí a gumových hadic a tím prodlužuje životnost a funkčnost těchto spotřebičů. Je biologicky odbouratelný.

Použití: Obsah balení nasypte do bubnu pračky a spusťte program praní minimálně na 60° C bez předpírky. Pračku doporučeujeme čistit pravidelně 1x za 3 měsíce, případně interval přizpůsobte intenzitě praní. 

                          

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje: kyselinu citrónovou.

Ke stažení

docx BL-ČističPračMyč-100g.docx 66 KB Ke stažení