Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Fixinela 500ml

wc,koupelna,obklady

Katalogové číslo:0200039
Dostupnost:Skladem 63 ks Aktualizováno: k 3.2.2023 17:55
Cena za:Kus
3160Kč/ks
38,24 Kč s DPH
ks

Fixinela 500ml

21ks/kart,na vodní,moč.kámen

Popis produktu :

Kyselý čisticí prostředek na WC mísy, vany, umyvadla, obkladačky a baterie. Odstraňuje rez, vodní kámen a jiné usazeniny.

Popis: Kyselý čistící prostředek na WC mísy, vany, umyvadla, obkladačky a baterie. Přípravek nastříkejte na znečištěné místo. Nechte působit podle stupně znečištění 5 až 20 min. Na závěr opláchněte vodou. Není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.
Dávkování: Dle potřeby.

                            

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Obsahuje Směs kyseliny fosforečné, aniontového tenzidu, barviva a vody.
Obsahuje: 5 - 15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.

Ke stažení

pdf BL-fixinela.pdf 140 KB Ke stažení