Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Dezinfekce bezoplachová gel 500ml

akce

přímé použití-gelová

Katalogové číslo:0060115
Dostupnost:Skladem 185 ks Aktualizováno: k 21.9.2021 19:58
Cena za:Kus
9898Kč/ks
119,77 Kč s DPH
ks

Dezinfekce bezoplachová gel 500ml

20ks/kart-dezinfikuje ruce

Popis produktu :

Dezinfekční prostředek na alkoholové bázi, s velmi dobrou dermální tolerancí, který je určený k přímému použití pro hygienu a dezinfekci pokožky. Je použitelný zejména ve zdravotnické praxi, ale i při dalších epidemiologicky závažných činnostech, například potravinářské provozy, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, holičství apod.

Spektrum účinku: Prostředek je účinný proti širokému spektru bakterií, kvasinek a virů. Má pH neutrální, bez parfému.

Použití: Hygienická dezinfekce: vmasírujte do suchých rukou 3ml/30sec. 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.​ 

Biocidní typ: 1 (hygiena rukou)

                          

Sgnální slovo : NEBEZPEČÍ

ADR značení: hořlavé kapalinyhořlavé kapaliny

H-věty:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vychledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje: ethanol.

 

BL-CZ-ISOLDA DISINFECTION SKIN-v.1.pdf BL-CZ-ISOLDA DISINFECTION SKIN-v.1.pdf 504 KB
CZ-DL-ISOLDA DISINFECTION SKIN_veřejný.pdf CZ-DL-ISOLDA DISINFECTION SKIN_veřejný.pdf 192 KB
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.