Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Cocpit milk 300ml

Katalogové číslo:0220018
Dostupnost:Skladem 2 ks Aktualizováno: k 17.5.2024 20:01
Cena za:Kus
12000Kč/ks
145,20 Kč s DPH
ks

Cocpit milk 300ml

leští a regeneruje-plasty

Popis produktu :

Tempo Renoplast cockpit slouží k snadnému a účinnému ošetření přístrojové desky a dalších povrchů z plastů v interiéru automobilu. Po zaschnutí vytváří na plastovém povrchu elastický ochranný film, který snižuje usazování prachu a oživuje barvy.

Použití: Plastový povrch nejdřív vyčistěte vhodným čisticím prostředkem. Na houbu nebo měkký hadřík naneste Renoplast cockpit a rovnoměrně roztírejte po povrchu. Nechte zaschnout. Ošetřený povrch je možno přeleštit lešticí utěrkou, čímž dosáhnete vyššího lesku.

Dávkování: Neřeďte.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ


H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: (α-(2-propylheptyl)-ω-hydroxy)- poly(oxy-1,2-ethandiyl) < 1, polyoxyalkylen heptamethyltrisiloxan < 1, oktamethylcyklotetrasiloxan < 0,3.

Ke stažení

pdf BL-TEMPO-Renoplast-Cockpit-CLP-830-2.pdf 611 KB Ke stažení