Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 540 dezi 1L

povrch+pokožka

Katalogové číslo:0060105
Dostupnost:Skladem 22 ks Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
20500Kč/ks
248,05 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 540 dezi 1L

oper.stoly,nástroje,zdr.prostř,labor

Popis produktu :

​​Používá se pro dezinfekci povrchů, nástrojů a pokožky v potravinářství, zdravotnictví i v ostatních provozech vyžadujících zvýšený dezinfekční režim. Je vhodná pro použití na nástroje, lůžka, gumovou obuv, laboratorní přístroje, vakuovačky, baličky, koženku, plasty, laminát, nerezové plochy a technologie. Přípravek je určen k přímému použití a má vynikající dezinfekční účinky se širokým spektrem účinku. Neobsahuje aldehydy, není parfemovaný.

Použití:

Na ošetřované plochy aplikujte mechanickým rozprašovačem, nanesený prostředek neotírejte. Spotřeba: 10 ml/m2. Vydezinfikované povrchy, které přichází do přímého styku s potravinami, po uplynutí expoziční doby, opláchněte pitnou vodou.

Lze jej použít i pro ponornou dezinfekci, například k dezinfekci pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických salonech, masérských salonech apod. Dezinfikované nástroje ponechte ponořené v koncentrátu dle doporučené doby působení (viz. tabulka) a před použitím opláchněte vodou. 

Pro hygienickou dezinfekci rukou použijte dostatečné množství přípravku (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži.

Přípravek splňuje normy:

EN 13727 - MRSA

EN 1276

EN 14561

EN 14562

EN 13624

EN 1650

EN 14476 - obalené viry

EN 1500

Oblast použití PT: 1, 2, 4. Pro profesionální a spotřebitelské použití.

Spektrum dezinfekčního účinku:

Baktericidní (0,5-3 min; A, MRSA)

Fungicidní (60 min; V)

Levurocidní (2 min; (V))

Virucidní obalené viry (3 min; (B))

Hygienické drhnutí rukou (3 ml/60s).

Spektrum dezinfekčního účinku

Účinek:

A

MRSA

V

 (V)

(B)

Doba působení:​

0,5-3 min

2 min

60 min

2 min

3 min

pH 5,00 - 6,00

EN 1500

Doba působení

60 s

Množství

3 ml

Účinná biocidní látka (g/1​00g):

Ethanol (CAS: 64-17-5): 25,8g

Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) (CAS: 68424-85-1) 1,27g

2-phenoxyethan-1-ol (CAS: 122-99-6) 1g.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Č. j. MZDR 22333/2022/OBP

UFI: GF90-G0F1-Y00M-KK8K

              
          
GHS02           GHS07
    Hořlavé látky  Dráždivé látky

Nebezpečné vlastnosti
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Ke stažení

docx Cormen-tabulka účinnosti biocidů.docx 19 KB Ke stažení
pdf BL-CL 540.pdf 482 KB Ke stažení