Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 520 dezi PPM 1L

na plochy a předměty

Katalogové číslo:0060103
Dostupnost:Skladem 10 ks Aktualizováno: k 16.4.2024 19:03
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
16230Kč/ks
196,38 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 520 dezi PPM 1L

čistí a dezinfikuje

Popis produktu :

Dezinfekční a čistící prostředek je určený pro vlhký úklid. Lze použít ve veřejných prostorách, ve zdravotnictví (včetně dezinfekce zdravotnických přístrojů, instrumentária a zařízení) a pro dezinfekci při činnostech epidemiologicky závažných (úklid a dezinfekce provozoven kosmetiky, pedikúry, manikúry, kadeřnictví, holičství, masérské a rekondiční služby, solária).

Cleamen 520 je zvláště vhodný pro dezinfekci ploch v provozech se zvýšeným rizikem výskytu plísní a kvasinek.
 
Spektrum účinku:       
Baktericidní: bakterie G+ a G- včetně TBC.
Fungicidní: většina mikroskopických hub.
Biocidní typ: 2,3 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství)
 
Výhody použití: 
Šetří čas a práci spojením úklidu a dezinfekce do jednoho kroku. Má spolehlivé dezinfekční účinky a velmi dobré čistící vlastnosti, příjemná vůně kryje dezinfekční pachy.
 
Použití: Na menší plochy doporučujeme aplikovat naředěný prostředek (viz. tabulka) mechanickým rozprašovačem ze vzdálenosti 40-50 cm. Na větší plochy aplikovat prostředek pomocí vědra a mopu. Prostředek lze použít i pro ponornou dezinfekci, například k dezinfekci pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických salónech, masérských salónech apod. V tom případě naředit prostředek v poměru 1:50 s vodou  (20ml do 1 litru) a pomůcky nechat v pracovním roztoku 30 minut. Na závěr ošetřovaný povrch opláchnout vodou. Dezinfekci nechte působit na ošetřované ploše požadovanou dobu (viz. tabulka). Případné zaschnutí není na závadu. Po uvedené době je povrch dezinfikován. V průběhu této doby se nesmí plochy umývat ani stírat-proces dezinfekce by se předčasně ukončil.    
Dávkování:
 
Ředění
Účinek na bakterie a plísně
 
spektra: A, V
 
(ČSN EN 13727, 14561, 1499, 1500, 1279)
Účinek na mykobakterie typu M. Tuberculosis
 
spektra: T, M
 
(ČSN EN 14348, 14563)
Účinná koncentrace  a nezbytná doba působení
30 min.
30 min.
 1 litr
15 ml
20 ml
 10 litrů
150 ml
200 ml
dezinfekční kategorie :  5 - 6
 
Prostředek nesmí přijít do přímého styku s potravinami, ale může být v potravinářství používán. Čistí a dezinfikuje v jedné fázi! Šetří čas a práci!

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100g směsi): didecyl-(dimethyl)-amonium chlorid (EC: 230-525-2): 8,5g peroxid vodíku (EC: 231-765-0): 3,0g chlorhexidin diglukonát (EC: 242-354-0): 0,5g.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

EUH208 - Obsahuje 4-terc-butylcyklohexyl-acetát. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid Peroxid vodíku 35 % 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, NC8-18 acyl deriváty, hydroxidy, inertní sůl Alkoholy, C12-15-rozvětvené a lineární, etoxylované (>=6 - ​<​15 EO).
Obsahuje: ≥ 30 % voda, 5 - < 15 % kationtové povrchově aktivní látky, < 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, dezinfekční prostředky, barva a parfém.

 

Ke stažení

docx Cormen-tabulka účinnosti biocidů.docx 19 KB Ke stažení
pdf BL-CL 520.pdf 621 KB Ke stažení