Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 570 dezi S 1L

plochy,předměty atd.

Katalogové číslo:0060106
Dostupnost:Skladem 9 ks Aktualizováno: k 15.6.2024 14:01
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
43570Kč/ks
527,20 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 570 dezi S 1L

použití zejména ve zdravotnictví

Popis produktu :

Vysoce koncentrovaný prostředek určený k dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů, včetně zařízení ve službách epidemiologicky závažných, například kosmetika, solária, fitness studia, sauny, bazény a podobně. Prostředek vyniká širokým spektrem účinku (baktericidním, fungicidním, mykobaktericidním), nízkou koncentrací (0,3 – 0,6 %) - na 1L vody-3-6 ml Cleamen 570. Dále viniká krátkou dobou působení (1 minuta). Neobsahuje chlór a odstraňuje velké množství vitálních forem mikroorganismů. Prostředek nenarušuje žádný materiál.

Použití: Na menší plochy doporučujeme aplikovat naředěný prostředek mechanickým rozprašovačem, na větší plochy aplikujte mopem. Dezinfekci nechte působit na ošetřované ploše požadovanou dobu. Případné zaschnutí není na závadu. Po uvedené době je povrch dezinfikován. V průběhu této doby se nesmí plochy umývat ani stírat – proces dezinfekce by se předčasně ukončil. Na závěr povrchy opláchněte vodou. Prostředek lze použít i pro ponornou dezinfekci (10ml do 1 litru), například pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických salónech, masérských salónech apod.

Spektrum účinku:

Baktericidní:      na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) včetně TBC

Fungicidní:          většina mikroskopických hub

Biocidní typ:       2, 4 (domácnost, zdravotnictví, potravinářský průmysl)

Dávkování: 

ředění

baktericidní a fungicidní účinek

účinná koncentrace a nezbytná doba působení 

1 minuta

1 litr

3 ml

 

pH pracovního roztoku: 5 – 6

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi): poly-(hexamethylenbiguanid) hydrochlorid (CAS: 32289-58-0): 9,0 g, didecyl-(dimethyl)-amonium chlorid (EC: 230-525-2): 8,0 g.

Reg. č. v ČR:  MZDR 1818/2018/SOZ

Rozhodnutie v SR: bio/873/D/05/5/CCHLP

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Související obrázek

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H331 Toxický při vdechování.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H373 Může způsobit poškození orgánů (dýchací cesty) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechnutí).
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje Poly(hexamethylenbiguanid) hydrochlorid Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, NC8-18 acyl deriváty, hydroxidy, inertní sůl Alkoholy, C12-15-rozvětvené a lineární, etoxylované (>=6 - ​< 15 EO).
Obsahuje: > 30 % voda, 5 - < 15 % poly(hexamethylenbiquanid) hydrochlorid, < 5 % kationtové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, barvu a parfém.

 

Ke stažení

docx Cormen-tabulka účinnosti biocidů.docx 19 KB Ke stažení
pdf BL-CL 570.pdf 693 KB Ke stažení