Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 310 WC 5L

WC a keramika

Katalogové číslo:0320115
Dostupnost:Skladem 10 ks Aktualizováno: k 29.11.2023 19:32
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
28430Kč/ks
344,00 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 310 WC 5L

Extra kyselý na WC a keramiku

Popis produktu :

Je určen na odstranění vodního kamene, močových a dalších minerálních usazenin z vnitřních částí WC mís, pisoárů, umyvadel a dalšího sanitárního vybavení.

Použití: Prostředek se používá neředěný, nanese se na vnitřní stěnu WC mísy a nechá se stékat, případně se rozetře štětkou aby byl rozprostřen po celém povrchu. Dále se nechá volně působit cca 5-10 min.
Po této době se nanesený prostředek spláchne při současném použití WC štětky, aby došlo k odstranění veškerých nečistot.
Je vhodné používat štětku s kartáčkem, který dosáhne pod převislý okraj WC mísy, kde se často drží nečistoty.
Nenechávejte nanesený prostředek dlouhodobě působit (více jak 20 minut), v případě velmi silné souvislé vrstvy usazeného vodního kamene je vhodnější proces ukončit a mechanickým působením narušit tuto vrstvu, při opakovaném procesu dojde k jejímu rychlejšímu rozpuštění.
Dávkování: 
Průměrné dávkování podle použití
  pisoár WC mísa
1 dávka v ml 20 40
pH koncentrátu:  1
Nepoužívat na nerezové a chromované součásti vodovodních baterií, prostředek obsahuje kyselinu chlorovodíkovou a mohlo by dojít k poškození povrchů.

                            

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. 

Obsahuje EUH208 P8 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci. Pouze pro profesionální uživatele.
Obsahuje: >30 % voda,<5 % neionogenní tenzidy, kyselina chlorovodíková, karboxyláty, fosfonáty, akryláty, xantanová guma, Parfum, Hexyl Cinnamal, barvivo.
 

Ke stažení

pdf BL-CL 310.pdf 490 KB Ke stažení