Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 260 restaurační sklo 1L

ruční mytí,myčka

Katalogové číslo:0320017
Dostupnost:Skladem 20 ks Aktualizováno: k 21.9.2021 19:58
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
9160Kč/ks
110,84 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 260 restaurační sklo 1L

pro mytí pivního a rest.skla

Popis produktu :

Prostředek, určený k mytí pivního a restrauračního skla, vhodný i do myček.

Po umytí pivních sklenic přípravkem CLEAMEN 260 restaurační sklo, zůstává na pivu déle pěna a pivo si udrží říz. Obrovskou výhodou je neutrální pH, které zajišťuje dermální toleranci při ruční práci v roztoku. Navíc díky receptuře která neobsahuje agresivní odmašťovadla, nepoškozuje sklo při dlouhodobém strojním mytí.
 
Použití: Vhodný i pro mytí jakýchkoliv pevných ploch oplachovou metodou. Doporučujeme na mytí křišťálových lamp a lustrů a všude tam, kde požadujete aby vyčištěné skleněné plochy zůstávaly dlouho čisté.
Po umytí vždy oplachujte sklenice proudem pitné vody. 
Prostředek dávkujte v doporučeném poměru viz tabulka do vody, kde umýváte restraurační sklo nebo v poměrném množství dávkujte přímo do myček nebo na jejich dávkovací zařízení.
Dávkování: 
  míra znečištění
●● ●●●
do myčky ml/10 litrů 30 40 50
pH roztoku 7,8 7,9 8
pH koncentrátu : 8
Po naředění výrobku na méně než 30% roztoku, přípravek již nespadá do klasifikace nebezpečných chemických látek.
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

                            

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Obsahuje benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli dodecylbenzensulfonát sodný, 2,2',2''- nitrilotriethanol (triethanolamin), kyselina sírová, mono-C10-16-alkylestery, sodná sůl.
Obsahuje: >30 % voda; 15-30 % anionaktivní tenzidy; 5-15 % triethanolamin; ​​<5 % isopropylalkohol; polypropylenglykol, ester kyseliny fosforečné; kyselina citronová; fosfonáty; konzervační činidlo.
 
DL_CLEAMEN_260_RESTAURACNI_SKLO_Z.pdf DL_CLEAMEN_260_RESTAURACNI_SKLO_Z.pdf 14 KB
DL_CLEAMEN_260_RESTAURACNI_SKLO_1.pdf DL_CLEAMEN_260_RESTAURACNI_SKLO_1.pdf 27 KB
TL_CLEAMEN_260_restauracni_sklo_1_l_CLP.pdf TL_CLEAMEN_260_restauracni_sklo_1_l_CLP.pdf 269 KB
BLCZ_VC260_CLEAMEN_260_OD-20160218.pdf BLCZ_VC260_CLEAMEN_260_OD-20160218.pdf 280 KB
certifikát pro pivovarnictví.pdf certifikát pro pivovarnictví.pdf 204 KB
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.