Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 112 na okna a rámy 10L

na okna a rámy

Katalogové číslo:0320114
Dostupnost:Skladem 4 ks Aktualizováno: k 19.6.2024 19:39
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
47190Kč/ks
571,00 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 112 na okna a rámy 10L

okna,rámy mokrou metodou

Popis produktu :

Universální prostředek je určen k mytí oken a rámů oken mokrou metodou.
Je vhodný na lesklé plochy, lakované dřevo i na plastové plochy, má dobré čistící, odmašťovací i leštící vlastnosti, je příjemně parfemovaný.

Použití: Používá se zředěný, do vědra dávkujte v množství podle velikosti znečištění viz tabulka.
Na čištěné plochy se nanáší pomocí rozmýváku namočeného v roztoku, houbičky, nebo hadru, nechá se krátkou chvíli působit, a potom se setře do sucha stěrkou, nebo utěrkou s obsahem bavlny nebo viskózy.
Ulpělé nečistoty odstraníte pomocí měkkého padu, na plastové předměty používejte bílý pad.

Dávkování:
dávkování a ředění do vědra v ml/10l roztoku míra znečištění
●● ●●●
10 litrů 30 60 120
pH roztoku 7.4 7.6 8
pH koncentrátu: 8
 
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. 

EUH208 Obsahuje P19 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci. Pouze pro profesionální uživatele. 
Obsahuje: >30 % voda, 5-15 % anionaktivní tenzidy, ​<5 % isopropylalkohol, polyakryláty, konzervační činidlo, Parfum, barvivo.

 

Ke stažení

pdf BL-CL 112.pdf 263 KB Ke stažení