Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Biolit UNI 400ml

Lezoucí a létající

Katalogové číslo:0380050
Dostupnost:Skladem 48 ks Aktualizováno: k 15.6.2024 14:01
Značka:SC Johnsson
Cena za:Kus
9190Kč/ks
111,20 Kč s DPH
ks

Biolit UNI 400ml

12ks/kart-proti hmyzu

Popis produktu :

Biolit sprej UNI proti lezoucímu a létajícímu hmyzu je vysoce účinný sprej proti mouchám, komárům, švábům, mravencům a jinému létajícímu a lezoucímu hmyzu, který může být domácnostech.


Použití: Používejte biocidy bezpečným způsobem, před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Před použitím protřepte. Otočte dýzu nádobky směrem od obličeje a stiskněte aplikátor na vrchní straně spreje. Nádobku držte v co nejvíce vzpřímené poloze. Biolit® nemusíte stříkat přímo na létající a lezoucí hmyz, protože hmyz usmrtí přípravek rozptýlený ve vzduchu. Zavřete dveře a okna. V průměrně velké místnosti (30 m³) stříkejte přípravek pomalým širokým pohybem 8-10 sekund. Postupujte od středu místnosti zpět ke dveřím. Nasměřujte aerosol do všech oblastí v místnosti. Držte nádobku ve vzdálenosti 1 m od interiérových stěn, tkanin a nábytku. Nezdržujte se v místnosti s aplikovaným přípravkem. Místnost nechejte uzavřenou 15 minut. Před opětovným vstupem ji důkladně vyvětrejte. Když chcete hmyz rychle zlikvidovat, nastříkejte přípravek přímo např. na poletující vosy, sršně či lezoucí mravence, zachovejte zase vzdálenost 1 m od interiérových stěn, tkanin a nábytku. Pro lezoucí hmyz: Když chcete odstranit lezoucí hmyz, např. šváby, nastříkejte přípravek přímo na hmyz. Nastříkejte přípravek na skrytá místa, např. na podlahové lišty a desky, vlhká místa, mezery kolem dřezů, odpadů a potrubí, za poličkami, skříňkami a dalšími ukládacími prostory. Snažte se zasáhnout co nejvíce hmyzu. Podle potřeby opakujte.

Skladování: Skladujte při teplotách 0 °C až 30 °C na suchých, krytých místech.
Dávkování: Stříkejte přípravek pomalým širokým pohybem 8-10 sekund. Postupujte od středu místnosti zpět ke dveřím.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Další upozornění: Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Nestříkejte na tapety. Aplikujte minimálně 1 m od všech povrchů a stěn. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Obsahuje: 0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku.

Ke stažení

pdf BL-biolit-uni-lezouci-a-letajici-hmyz.pdf 722 KB Ke stažení