Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W-DROP tableta do WC nádrže

1200 spláchnutí

Katalogové číslo:0190033
Dostupnost:Skladem 162 ks Aktualizováno: k 26.5.2023 20:51
Značka:Wincomp
Cena za:Kus
6375Kč/ks
77,14 Kč s DPH
ks

W-DROP tableta do WC nádrže

24ks/kart

Popis produktu :

Čisticí a vonná tableta do WC nádržek, která obsahuje detergenty, eliminuje tvorbu a šíření pachů. Velmi účinná a vydrž až 1 200 spláchnutí.

Barví vodu do modra.

Použití: Vložte tabletu do WC nádrže.

                            Související obrázek

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H360F Může poškodit reprodukční schopnost.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah předáním oprávněné osobě k likvidaci.

Obsahuje: Tetraboritan sodný pentahydrát (CAS 12179-04-3) < 25 % Dodecylbenzensulfonan sodný (CAS 25155-30-0)) < 10 % Parfém < 1,5 %.

Ke stažení

dat BL-Drop.PDF 173 KB Ke stažení