Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Real industry 600g

tekutý písek

Katalogové číslo:0260005
Dostupnost:Skladem 9 ks Aktualizováno: k 21.2.2024 21:32
Značka:Real
Cena za:Kus
3490Kč/ks
42,23 Kč s DPH
ks

Real industry 600g

18ks/bal

Popis produktu :

Tekutý krém s abrazivy neprodejný v maloobchodě. Odstraňuje mastnotu, hrubé nečistoty, usazenou špínu a připáleniny. Svěží parfemace. 
 
Použití: Čisticí krém je vhodný na moderní i tradiční povrchy, i do průmyslu. Použití: na čištění povrchů z hliníku, smaltu, kovu, sklokeramiky, nerezu, mramoru, keramiky, plastu, laminátu, PVC a mnoho dalších.
Dávkování: Neřeďte.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P333/313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

EUH208 Obsahuje Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. 

 

Ke stažení: