Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Real green clean nádobí

500g

Katalogové číslo:1000006
Dostupnost:Skladem 12 ks Aktualizováno: k 21.5.2024 20:49
Značka:Real green
Cena za:Kus
4840Kč/ks
58,56 Kč s DPH
ks

Real green clean nádobí

15ks/kart-silná odmašťující síla

Popis produktu :

Mycí prostředek se silnou odmašťující silou a tvorbou bohaté pěny. Zanechává nádobí čisté a zářivě lesklé. Biologická odbouratelnost činí 98,5 %. V standardizovaném talířovém testu dosáhl velmi dobrých výsledků.
 
Použití:
Nejmyjte nádobí pod tekoucí vodou, ale napusťte ji do dřezu a přidejte doporučenou dávku prostředku. Vhodný pro domácnosti s čističkami vod. S příjemnou svěží parfemací Green Wash.

Dávkování: 1 polévková lžíce na 4L vody.
 
                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
P332/313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Obsahuje směs povrchově aktivních látek, pomocných látek a vody.
Obsahuje: Sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli; Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli.


Ke stažení: