Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Qalt na skvrny 100g

speciální prac.pros.

Katalogové číslo:0240012
Dostupnost:Skladem 94 ks Aktualizováno: k 19.6.2024 19:39
Značka:Qalt
Cena za:Kus
1990Kč/ks
24,08 Kč s DPH
ks

Qalt na skvrny 100g

12ks/bal

Popis produktu :

Práškový odstraňovač skvrn s oxidačním účinkem. Síla aktivního kyslíku spolu s enzymovým komplexem účinně odstraní již při 40°C.

Použití: Je vhodný na skvrny, s obsahem oxidačních účinků. Síla aktivního kyslíku spolu s enzymovým komplexem účinně odstraní již při 40°C.
Dávkování: Obsah jednoho sáčku na jeden prací cyklus.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

EUH208 Obsahuje enzymy proteázu a alfa-amylázu. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Uhličitan sodný, peruhličitan sodný, dodecylbenzensulfonát sodný, enzym proteáza, enzym alfa-amyláza.

Ke stažení

pdf BL-QaltNaSkvrny.pdf 505 KB Ke stažení