Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

KRYSTAL olejový osvěžovač vzduchu 750ml-modrý

modrý

Katalogové číslo:0190009
Dostupnost:Skladem 49 ks Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Značka:Krystal
Cena za:Kus
10610Kč/ks
128,38 Kč s DPH
ks

KRYSTAL olejový osvěžovač vzduchu 750ml-modrý

18ks/bal,osvěž.vzduchu olejový

Popis produktu :

​Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor.

- osvěžovač vzduchu s mnoha způsoby použití
- postupné uvolňování parfemace z olejové báze
- jednoduchá aplikace
- nanášejte na nesavé povrchy sociálních zařízení
- vůně, která se z vašich toalet neztratí

Návod k použití: nastříkejte na venkovní plochu toaletní mísy, do nádobky čistící štětky, keramické obklady nebo na plochy, které jsou z nesavého materiálu.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Složení: ≥ 30 % voda, 5 - < 15 % isopropylalkohol, propylenglykol, neinogenní tenzidy, Parfum, < 5 % konzervační činidlo, Amyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Citral, Citronellol, Limonene, Linalool, Buthylphenyl Methylpropional, barvivo.

Ke stažení

pdf BL-Krystal olejový m.pdf 273 KB Ke stažení