Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Dezinfekce Flore-Covid 5L

přímé použití-tekutá

Katalogové číslo:0060118
Dostupnost:Skladem 18 ks Aktualizováno: k 22.9.2023 18:42
Cena za:Kus
39900Kč/ks
482,79 Kč s DPH
ks

Dezinfekce Flore-Covid 5L

Popis produktu :

Alkoholický dezinfekční prostředek osobní hygieny pro dezinfekci rukou s obsahem ethanolu a peroxidu vodíku s virucidním, baktericidním a fungicidním účinkem. Používá se neředěný. Roztok ničí viry, bakterie, plísně.

Použití:  Dezinfekci naneste v dostatečném množství (2 × 3 ml) na obě dlaně. Následně rozetřete po celých rukou a zápěstích. Pečliví buďte zejména při vtírání v oblasti kůžičky kolem nehtů a do záhybů kůže. Vtírejte alespoň minutu dokud nebude kůže suchá. Doporučuje se používat maximálně 10 × denně. Pokud jste nuceni používat gel častěji, může dojít k vysušení kůže. Pak je vhodné alespoň 1 × denně ošetřit pokožku regeneračním krémem na ruce. Při nanášení i manipulaci s přípravkem dávejte velký pozor, abyste si ho omylem nezanesli do očí. 
Dávkování: Hygienická dezinfekce rukou: 2-3 ml vetřít do pokožky suchých kontaminovaných a nebo suchých předem umytých rukou.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

ADR značení: hořlavé kapalinyhořlavé kapaliny

H-věty:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Obsahuje: Ethanol 80%, Peroxid vodíku - roztok 35%, glycerol.

Ke stažení

pdf BL-FLORE COVID.pdf 128 KB Ke stažení