Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Dezinfekce bezoplachová Manox 5L

-68%

přímé použití-tekutá

Katalogové číslo:0060110
Dostupnost:Skladem 15 ks Aktualizováno: k 16.4.2024 19:03
Cena za:Kus
49900Kč/ks
603,79 Kč s DPH
ks

Dezinfekce bezoplachová Manox 5L

dezinfikuje ruce

Popis produktu :

Alkoholický prostředek pro dezinfekci rukou a pokožky. Přípravek je určený na inaktivaci mikroorganizmů běžně se vyskytujících na pokožce a nebo tam přenesených z vnějšího prostředí. Používá se neředěný.

Použití: Vytlačte kapku velikosti nehtu (2-3ml) do dlaně a roztírejte na rukách, dokud nejsou suché.
Dávkování: Hygienická dezinfekce rukou: 3 ml vetřít do pokožky suchých kontaminovaných a nebo suchých předem umytých rukou, expozice 30 sekund. Dezinfekce pokožky: Potírání dezinfikovaného místa sterilním materiálem namočeným v přípravku, expozice 1 minutu.

Dezinfekce proti plísni nohou: Rozprašovačem aplikovat do obuvi anebo na ponožky, expozice do zaschnutí.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

                          

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

ADR značení: hořlavé kapalinyhořlavé kapaliny

H-věty:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

P-věty:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P403+233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Další nebezpečí: Koncentrovaný přípravek může při požití nebo vdechnutí par vyvolat zdravotní potíže, hrozí vážné poškození očí při kontaktu koncentrátu s rohovkou. Přípravek neobsahuje látku klasifikované jako PBT a vPvB. Směs není podle nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikována jako nebezbečná pro životní prostředí jako škodlivá pro vodní organizmy, s dlouhodobým účinkem.

Obsahuje: Propan-2-ol 70g/100g,Chlorhexidin diglukonát 0,4g/100g, Peroxid vodíku 0,5g/100g.
Smes obsahuje <=70% Propan-2-ol

Ke stažení

pdf BL-bezoplachová dezinfekce tekutá.pdf 786 KB Ke stažení