Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

WC gel hvězda do WC citron

novinka

60ml-10x dávka

Katalogové číslo:0190102
Dostupnost:Na dotaz
Cena za:Kus
5390Kč/ks
65,22 Kč s DPH
ks

WC gel hvězda do WC citron

21ks/kart

Popis produktu :

Intenzivní vůně - gelové kytičky do WC. Čistí a provoní.

Použití: do mísy WC.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H-věty:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je možné je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje 15-30 % aniontové povrchově aktivní sloučeniny, <5 % amfoterní povrchově aktivní sloučeniny, kompozice zápachů, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Buthylphenyl Methylpropional, Coumarin, Eugenol.
Obsahuje : Alkoholy, C16-18, ethoxylované 10 – < 25 / 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18 (sudé číslo) acylové deriváty, hydroxidy, Vnitřní soli 1 – < 5 / C9-11 ethoxylovaný alkohol 1 – < 5.

Ke stažení

docx BL-WC gel 60ml.docx 216 KB Ke stažení

Fotografie

WC gel hvězda do WC citron.jpg