Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W-Sítko do pisoáru Deodorant

aromatická vůně

Katalogové číslo:0190006
Dostupnost:Skladem 43 ks Aktualizováno: k 19.6.2024 19:40
Značka:Wincomp
Cena za:Kus
4990Kč/ks
60,38 Kč s DPH
ks

W-Sítko do pisoáru Deodorant

24ks/bal,barva bílá,růžová,modrá

Popis produktu :

Gumové sítko do pisoáru s jemnou vůní.

Zabraňuje ucpávání odpadových cest a lze vytvarovat do všech běžných pisoárů. Nebrání běžnému úklidu. Doporučujeme v kombinaci s tabletou do pisoáru. Dlouhodobá a příjemná vůně.

Použití: Sítko vložte do pisoáru.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLIGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů, předejte oprávněné osobě k likvidaci.

Obsahuje: Flexi-vinyl, barvený, parfémovaný   Obsahuje parfém – 1 %.

Ke stažení

pdf BL-sítko deodorant.pdf 317 KB Ke stažení