Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W PROFI trouby,konvekt. 1L

na připáleniny

Katalogové číslo:0320101
Dostupnost:Skladem 73 ks Aktualizováno: k 2.12.2022 16:51
Značka:Wincomp
Cena za:Kus
11990Kč/ks
145,08 Kč s DPH
ks

W PROFI trouby,konvekt. 1L

trouby, grily, konvektomaty

Popis produktu :

Profesionální čisticí prostředek určený pro trouby, konvektomaty a grily. Účinně a rychle odstraňuje připáleniny, mastnotu,  nepříjemné pachy, zbytky po pečených, grilovaných a smažených pokrmech. Je vhodný pro povrchy z nerezové oceli. Veškerá zařízení čistí za studena. Použití při vyšších teplotách však usnadňuje mytí obzvláště odolných nečistot a napečenin.

Použití: Dávkujte koncentrovaný nebo ředěný 1:1 až 1:2. Aplikujte speciální aplikační pistolí nebo rozprašovačem. Nechte 5-10 minut působit. Odstraňte nečistoty a důkladně opláchněte pitnou vodou. Trysku rozprašovače po aplikaci vždy opláchněte, aby nedošlo k přirozené krystalizaci hydroxidu sodného obsaženého v produktu. V případě ucpání trysky stačí krátce propláchnout proudem vody.

Dávkování: 
Konvektomaty: Nastříkejte na zvlhčený povrch a nechte působit. Pusťte mycí cyklus. Při zahřátém konvektomatu používejte do teplot 50-65°C.

Fritézy: Vypusťte olej.  Nadávkujte prostředek ředěný s vodou: 1:10 až 1:20. Uzavřete a ohřejte na max. 65°C po dobu 20-30 minut.  Odstraňte nečistoty, důkladně vypláchněte pitnou vodou.

                          

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.

P-věty
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P260 Nevdechujte páry, aerosoly.
P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.

Obsahuje Hydroxid sodný.
Obsahuje : 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 %  neiontové povrchově aktivní látky.

Ke stažení

pdf BL-W PROFI trouby grily konvektomaty.pdf 678 KB Ke stažení
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.