Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W-DYNAMIC E (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0310002
Dostupnost:Skladem 9 kg Aktualizováno: k 20.6.2021 16:50
Značka:Wincomp
Cena za:Kilogram
5680Kč/kg
68,73 Kč s DPH
kg

K produktu bude přičtena cena za vratný obal


W-DYNAMIC E (volná litráž)

čištění motorů,odmašťovadlo atd.

Popis produktu :

Ekologicky nezávadný, vysoce účinný čisticí a odmašťovací prostředek k čištění v průmyslu, službách i domácnostech. Použití na kovové i nekovové povrchy. S dynamickou sílou čistí keramiku, sklo, interiér a exteriér automobilu, čalounění a koberce. Vhodný pro čištění podlah, strojních součástek i pro praní pracovních oděvů.

Použití: Aplikujte na postižené místo a nechte působit 5 až 20 min., dle znečištění. Po-té setřete a vyčištěte do sucha
              doporučujeme ( W-průmyslovou utěrkou ).
Dávkování : 1:3 až 1-15 Na silně znečištěné povrchy před opravami, čištění motorů. 1:15 až 1:40 Na středně znečištěné povrchy, zaolejované podklahy, dlaždice, praní pracovních oděvů. 1:40 až 1:200 Na slabě znečištěné povrchy, čistění interieru vozidel, karoserií, koberců, čalounění, skla apod. Není vhodný pro galvanovny.
 
                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné brýle.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

Obsahuje: Alkohol, C12 – 15, ethoxylovaný, 3 – 5 EO (jiný název: Isotridecylalkohol polyoxyethylenether) (CAS: 69011-36-5)

Ke stažení

docx BL-DYNAMIC E_v4.docx 65 KB Ke stažení
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.