Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.
Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy Katalog Kontaktujte nás Registrace Přihlášení

W-BELA nepěnivá (volná litráž)

akce

3,5,10,25,50L

Katalogové číslo:0200014
Dostupnost:Skladem
Značka:Wincomp
Cena za:Litr
3939Kč/l
47,66 Kč s DPH
l

K produktu bude přičtena cena za vratný obal


W-BELA nepěnivá (volná litráž)

vhodná pro čistící str.a do myč.nád.

Popis produktu :

Nízkopěnící mycí přípravek pro tlakové čistící stroje, automatické myčky nádobí.Univerzální, účinný nízkopěnící čistič povrchů ( koberce, podlahy, dlažby,koženky, sedací soupravy a jiné čalouněné předměty )

Použití: Univerzální nízkopěnivý čistič do strojů a myček nádobí. Aplikujte do nádobky stroje.

Dávkování: 1del na 15 - 20 litrů vody.

                           Caustic

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318   Způsobuje vážné poškození očí.
H413   Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P301+P330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P501 Odstraňte obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.

Obsahuje: Alcohol denat, Capryleth-9Carboxylic Acid Bateth-2Carbon Acid, Pafum(Limonene),2-bomo-2nitopropane-1,3-diol.