Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W-ATO 100 (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0310001
Značka:Wincomp
Cena za:Kilogram

Produkt již není možné zakoupit


W-ATO 100 (volná litráž)

čištění součástek,odmašťovadlo atd.

Popis produktu :

Ekologicky nezávadný, vysoce účinný čisticí a odmašťovací prostředek k čištění v průmyslu a službách. Použití na kovové i nekovové povrchy, strojní součástky, podlahy, keramiku, sklo apod. Lze použít k čištění motorů.

Použití: Aplikujte na postižené místo a nechte působit 5 až 20 min., dle znečištění. Po-té setřete a vyčištěte do sucha
              doporučujeme ( W-průmyslovou utěrkou ).
Dávkování: Ředění 1:3-1:15 Na silné znečištění. 1:15-1:40 Na středně silné znečištění. 1:40-1:200- Na slabé znečištění.
 
                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P280 Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÍSTŘEDISKO nebo lékaře.

Obsahuje: 5-15% Alcohols, C9-11, ethoxylated, 8 EO, Ethanol, < 5 % Uhličitan sodný, Alkylbenzensulfonová kyselina, < 1 % Trisodná sůl kyseliny nitrilotrioctové.

Ke stažení

docx BL-ATO 100_v3.docx 56 KB Ke stažení