Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

REAL profi wc čistič 750ml

kyselý wc gel

Katalogové číslo:0320074
Dostupnost:Skladem 59 ks Aktualizováno: k 17.6.2021 20:56
Značka:Real profi
Cena za:Kus
4290Kč/ks
51,91 Kč s DPH
ks

REAL profi wc čistič 750ml

12ks/kart-vod.kámen,rez,minerály

Popis produktu :

Kyselý čisticí prostředek na odstranění vodního kamene, minerálních usazenin a rzi z vnitřních částí WC, pisoárů a dalšího sanitárního zařízení. Gelová konzistence prodlužuje dobu působení. Zanechává svěží vůni.
 
Použití : Na odstranění vodního kamene, minerálních usazenin a rzi z vnitřních částí WC, pisoárů a dalšího sanitárního zařízení.
Dávkování: 90 ml/1 l nebo aplikace koncentrátu

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ 
 

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Směs neobsahuje látky vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
Obsahuje: kyselina fosforečná 75 %-1 – 24 %, Kyselina L(+) mléčná-1-5 %, Kyselina amidosírová-5 – 10 %, Oleylamin, etoxylovaný 0,1 - 1 %

Ke stažení : DL WC čistič
                      TL WC čistič

Ke stažení

pdf BL2019_Real profi WC ČISTIČ.pdf 172 KB Ke stažení
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.