Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

REAL profi wc čistič 750ml

kyselý wc gel

Katalogové číslo:0320074
Dostupnost:Skladem 22 ks Aktualizováno: k 22.9.2023 18:42
Značka:Real profi
Cena za:Kus
4290Kč/ks
51,91 Kč s DPH
ks

REAL profi wc čistič 750ml

12ks/kart-vod.kámen,rez,minerály

Popis produktu :

Kyselý čisticí prostředek na odstranění vodního kamene, minerálních usazenin a rzi z vnitřních částí WC, pisoárů a dalšího sanitárního zařízení. Gelová konzistence prodlužuje dobu působení. Zanechává svěží vůni.
 
Použití : Na odstranění vodního kamene, minerálních usazenin a rzi z vnitřních částí WC, pisoárů a dalšího sanitárního zařízení.
Dávkování: 90 ml/1 l nebo aplikace koncentrátu

                            

Signální slovo: NEBEZPEČÍ
 

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Obsahuje: kyselina orthofosforečná; oleyamin ethoxylovaný.
Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

Ke stažení: