Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

REAL profi sanita 1L-silné

kyselý,čistí

Katalogové číslo:0320071
Dostupnost:Skladem 13 ks Aktualizováno: k 3.2.2023 17:55
Značka:Real profi
Cena za:Kus
9100Kč/ks
110,11 Kč s DPH
ks

REAL profi sanita 1L-silné

6ks/kart-sanita,močové usazeniny

Popis produktu :

Odstraňuje vodní kámen, minerální a močové usazeniny, rez a zbytky mýdla. Ve slabé koncentraci lze použít na ošetření po alkalickém mytí.
 
Použití: Je výborným pomocníkem při stavebním úklidu.
Dávkování: slabé znečištění 15 ml/10 l, střední 30 ml/10 l, silné 50 ml/10 l.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 91 92 93.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Obsahuje: kyselina othofosforečná; 2-propylheptanol, ethoxylated.