Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.
Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy Katalog Kontaktujte nás Registrace Přihlášení

REAL profi R0210 1L-odmašťovač

Odmašťovač

Katalogové číslo:0320061
Značka:Real profi
Cena za:Kus

Produkt již není možné zakoupit


REAL profi R0210 1L-odmašťovač

6ks/kart-povrchy,kuchyň,nerez

Popis produktu :

Šetrný odstraňovač mastnoty a nečistot ze všech druhů omyvatelných kuchyňských a jiných povrchů. I při neutrálním pH účinně odmašťuje pomocí extraktu z pomerančů.
 
Použití: Vhodný na pracovní desky, sporáky, obklady, dřezy, nádobí, plastové a nerezové povrchy. Lze použít pro mytí silně zašpiněného nádobí.
Dávkování: slabé znečištění 25 ml/500 ml, střední 50 ml/500 ml, silné 100 ml/500 ml nebo aplikace koncentrátu.

                           CausticExcitable

Signální slovo: NEBEZPEČÍ
 

H-věty:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte plyn.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 91 92 93.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Isotridecanol, ethoxylated; Undecanol, ethoxylated; D-Limonene.

Ke stažení: