Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

REAL profi prášek bělení 500g

čistící prášek

Katalogové číslo:0320073
Dostupnost:Skladem 27 ks Aktualizováno: k 21.9.2021 19:58
Značka:Real profi
Cena za:Kus
2290Kč/ks
27,71 Kč s DPH
ks

REAL profi prášek bělení 500g

20ks/kart-povrchy sanita,kuchyně

Popis produktu :

Dokonale vyčistí zašlé nečistoty, vodní kámen, usazeniny, mastnotu i připáleniny. Výborně bělí a odstraňuje nepříjemné pachy. 
 
Použití: Vhodný na čištění umyvadel, van, sanitárního zařízení, obkladaček, dlaždic, ale i kuchyňského vybavení, nádobí a všech tvrdých nenasákavých povrchů. Nepoužívejte na čištění lakovaných ploch a předmětů z plastu. Prostředek je určen pro profesionální použití, ale i pro běžného uživatele.
Dávkování: přímá aplikace.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 
 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 91 92 93.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Obsahuje EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Obsahuje: Kyselina benzensulfonová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli, Metakřemičitan disodný.

 
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.