Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

REAL profi laboratorní sklo 5L

laboratorní sklo

Katalogové číslo:0320084
Dostupnost:Skladem 2 ks Aktualizováno: k 19.1.2022 20:35
Značka:Real profi
Cena za:Kus
23600Kč/ks
285,56 Kč s DPH
ks

REAL profi laboratorní sklo 5L

Odm. a mycí prostředek na sklo a porcelán-R0600-labor.6ks/kart

Popis produktu :

Tekutý mycí prostředek na laboratorní sklo, porcelán či jiné skleněné předměty se silným odmašťovacím účinkem. Spolehlivě odstraní usazeniny a nečistoty z těžko dostupných míst.
 
Použití: Pro přípravu mycí lázně. Zvýšená teplota zlepšuje mycí a odmašťovací účinek. Po umytí je nutno opláchnout pečlivě čistou vodou. Není vhodný pro použití v laboratorních myčkách skla.
Dávkování: slabé znečištění 100 ml/10 l, střední 150 ml/10 l, silné 200 ml/10 l.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ
 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 91 92 93.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Obsahuje: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli; hydroxid draselný; ethylendiamintetraacetát tetrasodný.

 
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.