Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

REAL profi grily,trouby 1L

-27%

odmašťuje,čistí

Katalogové číslo:0320067
Dostupnost:Skladem 1 ks Aktualizováno: k 3.2.2023 17:55
Značka:Real profi
Cena za:Kus
7990Kč/ks
96,68 Kč s DPH
ks

REAL profi grily,trouby 1L

trouby,grily,konvektomaty

Popis produktu :

Čistí samočinně, účinně odstraní i odolnou špínu, mastnotu, saze, zbytky připáleného jídla na grilovacích roštech, vnitřním prostoru trouby, kamnech a hrncích.
 
Použití: Pomocí rozprašovače určeném k láhvy aplikujte na mastnotu, saze, zbytky připáleného jídla na grilovacích roštech, vnitřním prostoru trouby, kamnech a hrncích. Nechte působit několik minut dle znečištění a setřete.
Dávkování: slabé znečištění 25 ml/500 ml, střední 50 ml/500 ml, silné 100 ml/500 ml nebo aplikace koncentrátu.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P260 Nevdechujte plyn.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P301+P330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Obsahuje: Hydroxid sodný.