Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Real kuchyně 550g

čistí a odmašťuje

Katalogové číslo:0200088
Dostupnost:Skladem 238 ks Aktualizováno: k 3.2.2023 17:55
Značka:Real
Cena za:Kus
6390Kč/ks
77,32 Kč s DPH
ks

Real kuchyně 550g

12ks/kart

Popis produktu :

Prostředek se silným čisticím a odmašťujícím efektem, obsahuje pomerančový extrakt, který rozpouští oleje, tuky, nečistoty a zároveň ošetřuje povrchy. Parfemace směs exotických citrusů. Prostředek na použití kdekoliv v domácnosti.

Použití: Lze použít na čištění nenasákavých povrchů - pracovní desky, odsavače par, sporáky, mikrovlnné trouby, obklady, dveře, kuchyňské skříňky, stoly, židle, grily, zahradní nábytek, okenní rámy, povrchy v dílně. Vhodný i na dřevo.
Dávkování: Neřeďte

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P101 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P102 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P261 Zamezte vdechování plynu.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302 +P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce : Vyhledejte lékařskou pomoc.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Můţe vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Isotridecanol, ethoxylovaný; Undekanol, ethoxylovaný; d-limonen


Ke stažení: