Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Qalt Bio Profesional 15kg

Profi prac.prostř.

Katalogové číslo:0240015
Dostupnost:Skladem 2 ks Aktualizováno: k 2.12.2022 16:51
Značka:Qalt
Cena za:Kus
66600Kč/ks
805,86 Kč s DPH
ks

Qalt Bio Profesional 15kg

Popis produktu :

Prací prášek Qalt Bio Profesional je vhodný pro praní všech druhů prádla při teplotách 30 – 90°C s výjimkou vlny a přírodního hedvábí.
Bioaktivní přísada zaručuje dobrou prací účinnost v širokém rozsahu teplot a spolehlivě odstranění nečistot bílkovinné povahy při teplotách praní 40 – 60°C (krev, vejce, pot, zbytky jídel či některých nápojů).

Použití: Je vhodný pro praní všech druhů prádla při teplotách 30 – 90°C s výjimkou vlny a přírodního hedvábí.
Dávkování: Naplňte zásobník automatické pračky - 90 až 120g dle tvrdosti vody a znečištění prádla.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži. 

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

EUH208 Obsahuje enzymy proteázu a alfa-amylázu. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Uhličitan sodný, peruhličitan sodný, dodecylbenzensulfonát sodný, C12-14 alkohol 7EO, metakřemičitan sodný, enzym proteáza, enzym alfa-amyláza.

Ke stažení

pdf BL-Qalt Bio Profesional.pdf 575 KB Ke stažení
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.