Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Pulirapid 5L

čistící prostředek

Katalogové číslo:0200053
Cena za:Kus

Produkt již není možné zakoupit


Pulirapid 5L

4ks/kart-do koupelen

Popis produktu :

Přípravek proti vodnímu kameni, rzi a zbytkům mýdla. Pulirapid obsahuje směs účinných kyselin, které odstraní veškerou špínu. Odstraňuje vápenaté usazeniny a čistí bez poškrábání nerezové a keramické výrobky / dřezy, nádobí, obkladačky apod. Čistí do vysokého lesku bez poškrábání nerezové dřezy, nádobí, vodovodní kohoutky, keramické obklady, dlažby, vany, umývadla atd. Rozpouští vápenaté usazeniny v pračkách, napařovacích žehličkách, myčkách, konvicích na čaj.

Použití: Na malé plochy: nerezové vodovodní baterie, keramická umyvadla, vany a bidety - nastříkejte přípravek na vlhkou houbu nebo hadřík či průmyslovou utěrku, očistěte žádané předměty a poté opláchněte vodou.
Na zvláště znečištěné nerezové části praček, myček, napařovacích žehliček, konvic na čaj, kávovarů atd.
Nalijte přípravek nezředěný, nechejte působit několik minut a potom dobře opláchněte. Očištěné předměty budou krásně zářit. Dávkování: Neřeďte. Nebo na velké plochy (podlahy, dlaždičky, keramiku i smaltované povrchy): 0,1 litru na 1 až 2 litry vody.

Upozornění: 
Nepoužívejte na mramor, granit a další přírodní kameny, barevné lamináty a plasty, hydromasážní vany, teplé předměty a povrchy. Před čištěním vyzkoušejte působení přípravku na malé skryté ploše, a to tak, že pár kapek Pulirapidu necháte působit 5 minut a následně opláchněte vodou. Tím zjistíte odolnost materiálu.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P-věty:
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.

Obsahuje Kyselina orthofosforečná; polyethoxylovaný mastný alkohol.
Obsahuje: méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, méně než 5 % fosfonáty, parfém (LIMONENE).

Ke stažení

pdf BL-Pulirapid.pdf 399 KB Ke stažení