Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Plamo - podpalovač

pevný podpalovač

Katalogové číslo:0380022
Dostupnost:Skladem 3 ks Aktualizováno: k 29.11.2023 19:32
Cena za:Kus
3520Kč/ks
42,59 Kč s DPH
ks

Plamo - podpalovač

24ks/bal

Popis produktu :

PLAMO pevný podpalovač. Přípravek k zapalování v zahradních krbech, kamnách, otevřeném ohni, s prodlouženou dobou hoření, se sníženou tvorbou dýmu.

Použití: Kostku PLAMA obložte dřevem nebo uhlím a zapalte.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:

H228 Hořlavá tuhá látka.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P301+P330+P331+P310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P304+P340+P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte práškový, pěnový nebo sněhový hasicí přístroj.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Obsahuje: petrolej ropný, hydrogenačně odsířený.
EUH208 Obsahuje formaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.

Ke stažení

pdf BL-Plamo.pdf 152 KB Ke stažení