Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Larrin WC závěs

5v1,Oceán/Lemon

Katalogové číslo:0190052
Cena za:Kus

Produkt již není možné zakoupit

Larrin WC závěs

24ks/kart

Popis produktu :

Dezodorační a čistící přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení se svěží vůní moře  nebo citrónu a esenciálními oleji. Omezuje tvorbu vodního kamene. Až 400 splachů.

Použití: Zavěsit do WC mísy.

Dávkování: dle potřeby 1x závěs.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.

P-věty
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

EUH208 Obsahuje salicylan heksylu, 2-methylundecanal. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje : benzenesulfonic acid, c10-13-alkyl derivs., sodium salts.

Ke stažení

pdf BL-LARRIN-BLUE-AQUATIC-51g.pdf 599 KB Ke stažení
pdf BL-LARRIN-CRISTAL-LEMON-51g.pdf 592 KB Ke stažení

Fotografie

Larrin-WC Kuličky 5v1-lemon.jpg
 
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.