Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás Registrace Přihlášení

HIT tablety pisoár

oceán

Katalogové číslo:0190050
Dostupnost:Skladem
Značka:Hit
Cena za:Kus
23900Kč/ks
289,19 Kč s DPH
ks

HIT tablety pisoár

čistí,dezinfikuje,voní

Popis produktu :

Obsahují účinné složky zabraňující tvorbě usazenin, vodního a močového kamene. Působí při každém spláchnutí i na špatně přístupných místech. Při kontaktu s vodou bohatě pění a zvyšují tak účinnost čisticích přísad i na stěnách pisoáru. Uvolňují intenzivní příjemnou vůni.
 
Použití: Jsou určené na vkládání do pisoáru.
Dávkování: přímá aplikace 1 ks/pisoár, doba působení min. 5 týdnů
 
                           Caustic

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 91 92 93. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal v místě určeném obcí.

EUH208 Obsahuje Benzyl Salicyláte. Může vyvolat alergickou reakci
Obsahuje: Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkylderiváty a 4- methylbenzensulfonové kyseliny a hydroxidu sodného; Amidy, C12-18 a C18 (nenasycené.), N-hydroxyethyl.

Ke stažení

BL Hit tablety do pisoáru oceán
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.