Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 510 dezi PP 1L

na plochy a předměty

Katalogové číslo:0060101
Dostupnost:Skladem 16 ks Aktualizováno: k 30.1.2023 13:09
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
28210Kč/ks
341,34 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 510 dezi PP 1L

dezinfekce

Popis produktu :

Koncentrovaný tekutý prostředek určený k dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, ve zdravotnictví, ve veřejných prostorách, a v dalších činnostech epidemiologicky závažných (např. dezinfekce provozoven kosmetiky, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, holičství, masérské a rekondiční služby, solária a pod.). Použité složky nenarušují materiál dezinfikovaných ploch a nástrojů.

Spektrum účinku:   Baktericidní – na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní)

  Fungicidní – na vegetativní buňky a na spóry

  Biocidní typ: 2, 4 (domácnost, zdravotnictví, potravinářský průmysl)

Výhody použití: Přípravek má širokospektrální účinnost a použité dezinfekční a pomocné složky nenarušují materiál dezinfikovaných ploch a nástrojů ( nerezová ocel, plasty, laminované povrchy ). Příjemná vůně kryje dezinfekční pachy.

Použití: Přípravek nařeďte podle požadované účinnosti (viz tabulka) a nanášejte na dezinfikované plochy pomocí rozprašovače tak, aby povrch zůstal rovnoměrně vlhký. Na větší podlahové plochy nanášejte dezinfekci pomocí mopu a vědra. Povrch nestírejte do sucha !

Dezinfekci nechte působit na ploše požadovanou dobu (viz tabulka). Případné zaschnutí není na závadu. Po uvedené době je povrch dezinfikován. V průběhu této doby se nesmí plochy umývat ani stírat - proces dezinfekce by se předčasně ukončil.

Před aplikací dezinfekce musí být povrch suchý, čistý a zbavený všech nečistot, jinak nebude dezinfekce dokonale účinná. Tato dezinfekce nezastupuje mycí roztok !

Pro dávkování použijte pumpičku s dávkou 2 ml, nebo odměrku s dávkou 10-25 ml.
Dávkování:

Ředění

Baktericidní účinek spektra: A

Fungicidní účinek spektra: V

na bakterie      G+

na bakterie    G-

na vegetativní buňky

na spory

Účinná koncentrace a nezbytná doba působení:

30 minut

30 minut

30 minut

30 minut

1 litr

2,5 – 10,0 ml

2,5 – 10,0 ml

2,5 – 10,0 ml

2,5 – 10,0 ml

10 litrů

25 – 100 ml

25 – 100 ml

25 – 100 ml

25 – 100 ml

pH koncentrátu: 8

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100g směsi):kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl chloridy (EC: 270-325-2): 9,8g, propan-2-ol (EC: 200-661-7): 20,0g​Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

EUH208 - Obsahuje 4-terc-butylcyklohexyl-acetát. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Složení: ≥ 30 % voda, alkoholy, 5 - < 15 % kationtové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky a parfém.

 

Ke stažení

docx Cormen-tabulka účinnosti biocidů.docx 19 KB Ke stažení
pdf BL-CL 510.pdf 447 KB Ke stažení