Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 320 deo tableta 1,5kg

kostky do pisoáru

Katalogové číslo:0190022
Dostupnost:Skladem 6 ks Aktualizováno: k 27.7.2021 20:18
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
22560Kč/ks
272,98 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 320 deo tableta 1,5kg

Popis produktu :

Tablety do pisoáru zabraňují tvorbě usazenin, vodního a močového kamene a uvolňují příjemnou intenzivní vůni, která neutralizuje nepříjemný zápach močoviny. Balení obsahuje 48 ks.

Použití: Tabletu vložte do sítka a následně do pisoáru.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Obsahuje benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli.
Obsahuje: > 30% uhličitany, aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, Parfum.

TL_CLEAMEN_320_DEO_tablety_do_pisoaru_1_5_kg_CLP02.pdf TL_CLEAMEN_320_DEO_tablety_do_pisoaru_1_5_kg_CLP02.pdf 127 KB
DL_CLEAMEN_320_DEO_TABLETY_DO_PISOARU_ZELENE_1_CLP02.pdf DL_CLEAMEN_320_DEO_TABLETY_DO_PISOARU_ZELENE_1_CLP02.pdf 26 KB
BLCZ_VC320_CLEAMEN_320_OD-20160617.pdf BLCZ_VC320_CLEAMEN_320_OD-20160617.pdf 362 KB
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.