Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 320 deo tableta 1,5kg

kostky do pisoáru

Katalogové číslo:0190022
Dostupnost:Skladem 7 ks Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
25300Kč/ks
306,13 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 320 deo tableta 1,5kg

Popis produktu :

Tablety do pisoáru zabraňují tvorbě usazenin, vodního a močového kamene a uvolňují příjemnou intenzivní vůni, která neutralizuje nepříjemný zápach močoviny. Balení obsahuje 48 ks.

Použití: Tabletu vložte do sítka a následně do pisoáru.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Obsahuje benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli.
Obsahuje: > 30% uhličitany, aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, Parfum.

 

Ke stažení

pdf BL-CL 320.pdf 332 KB Ke stažení