Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 101/201 vůně 550ml

neutralizátor pachu

Katalogové číslo:0320045
Dostupnost:Skladem 22 ks Aktualizováno: k 15.6.2024 14:01
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
12280Kč/ks
148,59 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 101/201 vůně 550ml

14ks/kart

Popis produktu :

Neutralizátor pachů a interiérový osvěžovač. Účinně rozkládá pachy a zanechává svěží vůni ve stejné parfemaci jako Cleamen 100/200.

Použití: Přípravek se používá ve spreji nebo přidáním do vody ve vědru.
Přípravek je možno rozprašovat koncentrovaný, nebo zředěný (viz. tabulka) na stěny, nábytek (i dřevěnný), na textilní čalounění, závěsy a žaluzie.
Přípravek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává zbytky ani skvrny, pouze v prostoru zanechá příjemnou vůni.
Při použití v mycím roztoku zvyšuje parfemační účinek při mopování, nebo vytírání, lze použít samostatně do vody, nebo spolu s čisticími prostředky Cleamen a Krystal. 
Přípravek neutralizuje pachy v tkaninách, na interiérových plochách i v prostoru.
Dávkování:
                                                            úroveň provonění
  ●● ●●●
pro aplikaci sprejem ml/1 litr 200 400 neředěný
dávkování do vědra ml/10 litrů 4 10 30
pH koncentrátu: 6-7
Nerozprašujte do otevřeného ohně ! Přípravek obsahuje těkavé a hořlavé látky.

                            

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Obsahuje propan-2-ol, P2 - Směs přírodních a syntetických vonných látek.
Obsahuje: >30 % isopropylalkohol, voda, ​​<5 % Parfum, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Butylphenyl Methylpropional.
 

Ke stažení

pdf BL-CL 101-201.pdf 752 KB Ke stažení