Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Chloramin 1kg

chlor v prášku

Katalogové číslo:0280003
Dostupnost:Skladem 1 ks Aktualizováno: k 3.2.2023 17:55
Cena za:Kus
19200Kč/ks
232,32 Kč s DPH
ks

Chloramin 1kg

Popis produktu :

Doporučuje se k denní dezinfekci (profylaxe, sanitární dny, likvidace ohniskové infekce) ve všech prostorách zdravotnických, zemědělských, průmyslových , potravinářských a jiných zařízení, která jsou vystavena silné biologické, infekční zátěži, nebo vyžadují vysokou dezinfekční čistotu. Vhodný k dezinfekci stálo barevného prádla,nádobí, sanitárních zařízení, odpadů,  pitné a technologické vody. Vhodný pro dezinfekci povrchů a předmětů ve zdravotnictví, komunální hygieně a veterinární praxi. Vhodný také pro rizikovou dezinfekci ( epidemie, povodně, přírodní katastrofy ).

Použití: k denní dezinfekci.
Dávkování: 10-30g na 1L.

Související obrázek

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

P-věty:
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Obsahuje EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Obsahuje: Chloramin T trihydrát.

Ke stažení

pdf BL-Chloramin.pdf 284 KB Ke stažení