Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy Katalog Kontaktujte nás Registrace Přihlášení

Bref wc závěs

60ml/4x kulička

Katalogové číslo:0190023
Dostupnost:Skladem
Cena za:Kus
4780Kč/ks
57,84 Kč s DPH
ks

Bref wc závěs

14ks/bal

Popis produktu :

Kombinace intenzivní dlouhotrvající vůně a hygienické čistoty. Levá komora WC bloku skrývá vylepšený tekutý WC čistič s ještě aktivnějším složením, který se uvolňuje s každým spláchnutím do toaletní mísy, kde odstraňuje nečistoty a vodní kámen. Z pravé komory se zároveň uvolní intenzivní, dlouhotrvající vůně s větším obsahem parfémové složky, takže celá vaše toaleta je dokonale čistá a provoněná.
Nebo WC blok Bref Power Aktiv-4x kulička představuje inovativní způsob údržby vaší toalety. Každá kulička má specifické složení pro dokonalý výsledek. Při každém spláchnutí bude vaše toaleta hygienicky čistá a svěží. Dokonalá čistota, dokonalá čisticí pěna, dokonalá ochrana proti vodnímu kameni, dokonalá svěžest a dlouhotrvající vůně.

Použití: Zavěste WC závěs Bref na vnitřní stranu-okraj WC mísy.
Dávkování: K okamžitému použití bez ředění.

                           Excitable

Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

EUH208 Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: 15-30% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy (Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool).

Ke stažení

pdf BL-Bref duo aktiv.pdf 602 KB Ke stažení

Fotografie

Brassica-bref kuličky.jpg
 
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.